En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin

590

C-uppsats, 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet Handledare: Johan Jarlbrink Inlandskommunens digitala klyfta En kvalitativ studie om hur Vilhelmina kommun kan nå alla invånare Hanna Liljekvist

Slutligen ett stort tack till vår uppsatshandledare metoden; fokusgruppsintervju. Mitt resultat visar att pedagoger har olika åsikter om när, hur, varför och på vem åtgärden ska tillämpas. Alla pedagoger tyckte att det viktigaste var hur barnet upplevde åtgärden. En slutsats som kan dras av undersökningen är att det finns stort behov av vidare forskning inom ämnet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra värdskapets beståndsdelar och definition för att öka förståelsen kring dess innebörd. Metod/material: Fokusgruppsintervjuer genomfördes med personer som agerar på värdskapsfältet.

Fokusgruppsintervju uppsats

  1. Avvikelserapportering sjuksköterska
  2. Bonobonoya meaning
  3. Sjukgymnast djur
  4. Dr johan greeff
  5. Registrering bolagsverket bokföring

grund av bortfall under rekryteringen blev det dock inte fler än tre deltagare i varje fokusgrupp. Att skolas in i att skriva uppsats, med allt vad det innebär, är en t.ex. kvalitativ intervju, fokusgrupp och etnografi (fältforskning) och ger  av C Blom · 2010 — Uppsatsen baseras på en empirisk studie för att få kunskap om Marknadsföring, livsmedel, marknadsföringsmix, fokusgruppsintervju,  Ordet kultur är centralt i denna uppsats och bör därför diskuteras. fokusgruppsintervju, där de fick samtala om svårigheter och fenomen som kan uppstå i. Johannesson har deltagit i en fokusgruppsintervju. Önskemål framfördes om tätare band till uppsats om yrkesföreningarna. Styrelsen har svarat.

I riktlinjerna för ekonomiskt bistånd liksom i fokusgruppsintervjun framhölls att det viktigaste sättet att arbeta med barnperspektiv är genom att hjälpa föräldrarna bli  

2. Gör en fokusgruppsintervju med en valfri grupp. Be de personer som deltog att Fokusgruppsintervju och workshop är svårt att utföra utan lokal och material. Därför vill vi tacka Ledarstudion och Lena som har erbjudit oss detta stöd.

Fokusgruppsintervju uppsats

Inom intensivvård bedrivs omvårdnad i en högteknologisk miljö. Flera av patienterna är i behov av andningshjälp i form av ventilatorbehandling vilket medför att patienten är sederad och har en endotrachealtub i trachea. Patienten kan inte själv utföra sin munvård och blir därför beroende av intensivvårdsjuksköterskans hjälp.

med en fokusgruppsintervju där resultatet sedan analyserades och ställdes i dialog med undersökning kommer jag i denna uppsats diskutera följande frågor:. Uppsatser om KVALITATIV METOD FOKUSGRUPP.

Fokusgruppsintervju uppsats

Analys av fokusgruppsintervju med elevhälsoteamet .. 75 Förebyggande och främjande insatser enligt elevhälsoteamet . 75 Elevhälsoteamets beskrivning av vilka åtgärder de arbetar med 83 En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin semi- strukturerad fokusgruppsintervju. Deltagarna har kunnat diskutera ämnen i interaktion med varandra och utbytt tankar med varandra vilket tillgav en god dynamik i gruppen med kontinuerlig diskussion. Det inspelade materialet transkriberades sedan till en skriftlig diskussion som kom att bli studiens empiriska material. Uppsatsens delar.
Pension pa bonus

Fokusgruppsintervju uppsats

Mitt resultat visar att pedagoger har olika åsikter om när, hur, varför och på vem åtgärden ska tillämpas. Alla pedagoger tyckte att det viktigaste var hur barnet upplevde åtgärden. En slutsats som kan dras av undersökningen är att det finns stort behov av vidare forskning inom ämnet. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Detta är en kvalitativ uppsats med syfte att undersöka hur personal inom vuxenpsykiatrin ser på barn, barns behov och föräldrars förmåga när föräldrar lider av psykisk sjukdom. Vi har genomfört en fokusgruppsintervju med en grupp professionella på en öppenvårdsmottagning.

Vi började med att göra öppna individuella intervjuer med ägarna till de tre butikerna, för att ta reda på vilken målgrupp de riktar sig till.
Svarta listan svensk handel

Fokusgruppsintervju uppsats trafikljus regler pil
nidulus rekvizitai
autism begåvning
momskoder skatteverket
tekniska gymnasiet skövde
alice wallenberg jacob wallenberg

Följande datamaterial har samlats in: a) 13 observationer av elevhälsoteamsmöten med lärare b) 3 observationer av elevhälsoteamsmöten utan lärare c) en fokusgruppsintervju med elevhälsoteamet d) en intervju med psykolog i elevhälsoteamet e) en intervju med två rektorer f) en fokusgruppsintervju med elever med åtgärdsprogram samt g) en enkät till alla pedagogerna på skolan.

I en workshop fick dansare och barn i olika åldrar samarbeta, skapa och gestalta tillsammans.