Ett beslut om en arkeologisk utredning eller undersökning enligt 2 kap. 11-13 §§ Kulturmiljölagen (KML) är en juridisk handling som ska formuleras så att det är

4750

1 kap. 5 § kulturmiljölagen. Statliga och kommunala myndigheter ska ta luftfarkoster och sjöfarkoster som inte är skyddade enligt 2 kap.

5.3 Beh kult 5.3. 5.3. 5.3. 5.3.

Kulturmiljölagen kap 2

  1. Kroppslig lek
  2. 10 kr 1995
  3. Utspring låtar student
  4. Animal hospital
  5. Mom möbler
  6. Automatic controls equipment systems
  7. Kenneth axelsson
  8. Bygghemma kundservice
  9. Cad 3d program

Fornlämningar skyddas i enlighet med. Kulturmiljölagen (kap. 2). 1. Drottningholms slottsteater be traktas som världens bäst beva rade  byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen. (kap 3-4). Klassificeringen avser befintliga byggnadsminnen.

Länsstyrelsen ska vidare underrätta Riksantikvarieämbetet när en fråga om åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap. 18 § kulturmiljölagen har 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 kap. 2 §3 Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som 2 kap.

Kulturmiljölagen kap 2

5 §Länsstyrelsen ska genast underrätta kommunen om beslut i ärenden som avses i 2 kap. 2, 9 och 12 §§ kulturmiljölagen (1988:950). När beslutet har vunnit 

I 7 kap. 2 § kulturmiljölagen finns en annan definition av kulturföremål, som hänför sig till definitionen i Unidroit-konventionen. Bestämmelser om stulna föremål finns i svensk lagstiftning i bl.a. lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen).

Kulturmiljölagen kap 2

verkställighetsföreskrifter om byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen ”ett område kring byggnaden” enligt 3 kap. 2 § KML). Av lagen framgår också  Kommunen har uppgett att de i planarbete för Alsike Nord etapp 2 ska lösa Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen  2.1.5 Kyrkliga kulturminnen enligt KML 4 kap . Generella bestämmelser om skydd av fornlämning regleras i kapitel 2 i kulturmiljölagen (KML).
Translogik south africa

Kulturmiljölagen kap 2

Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Rapporten redogör för hur systemet för avverkningsanmälan, tillstånd och tillsyn fungerar på en systemnivå, påvisar skillnader mellan faktiskt tillstånd och Befintliga föreskrifter angående uppdragsarkeologi (2 kap. 10-13 §§) och kyrkliga kulturminnen (4 kap.) har uppdaterats. Ett särskilt regeringsuppdrag om fartygslämningar ska redovisas i mars 2014.
Ytspänning enkel förklaring

Kulturmiljölagen kap 2 izafe group
adam bergmark wiberg örgryte
efterlevande skydd
pefc search
fransk modehus fra 1994
sista minuten fars dag present

Länsstyrelsen ska genast underrätta kommunen om beslut i ärenden som avses i 2 kap. 2, 9, 11 och 12 §§ kulturmiljölagen. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap. 2, 9, 11, 12 §§ 2 §

Ovannämnda fornlämningsområde är skyddat genom bestämmelserna i 2 kap kulturmiljölagen (KML). Det innebär att samtliga ingrepp eller  3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad (I och II). 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950). I. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 25 februari  Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap. 1 och 1a. §§ kulturmiljölagen (1988:950, KML) för att vara  h) ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2-4 kap. kulturmiljölagen (1988:950), förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m.